Sociaal

Het sociaal domein

Het sociale domein is versnipperd teveel verschillende mensen houden zich bezig met een persoon. De begeleiding moet bestaan uit 1 persoon die alles overziet en snel regelt. Nu gaat het teveel over heel veel schijven en verdwijnt de oplossing in de bureaucratie.

Stop dit zinloze doorschuifsysteem.

Quest Scope kan u direct helpen het systeem te versimpelen. Vraag ons en wij lossen het op.

Iedereen gelijk

Iedereen moet dezelfde kansen op persoon­lijke ontwik­keling hebben. Iedereen moet vol­­doen­de inkomen hebben, een goede woning een vei­lige en gezonde leef­­­om­ge­ving en een gezonde leef­stijl kunnen krijgen. Iedereen moet in veilig­heid en vrij­heid kunnen leven. In elke wijk moet een mensloket zijn, de school, huisarts, politie/­brandweer moet weer in de wijk een plaats hebben.

Sociale Domein

Het ‘sociaal domein’ is breed. Het gaat over opvoeding, (jeugd)­zorg, onder­wijs­(huisvesting), schuld­hulp­verlening, dak­lozen­­opvang, sport, armoede­­­bestrijding, werk & inkomen, veiligheid, drugs­­preventie. Ook hier zullen we anders over moeten gaan denken. De mens moet hier weer centraal staan. Vanuit Quest Scope zijn de eerste initia­tieven gestart die een bijdrage leveren aan de echte kansen voor de burger. 

Aandacht voor iedereen

Voor alle onder­steu­ning moeten  de volgende uitgangs­punten: empa­thie, oplossings­gericht, doelgericht , resultaat, mensgericht, preventie, de mens centraal Voor alle onder­steu­ning moeten  de volgende uitgangs­punten: empa­thie, oplossings­­gericht, doel­gericht, resultaat, mensgericht, preventie, de mens centraal gelden. Gebieds­­gericht, wijk­­gericht, straat­­gericht of huis­gericht omdat het gaat om de mens. Elke mens is anders. We zetten vooral in op de mens, die weer centraal staat en daarna op preventie. Want als je proble­men vroeg signa­leert, kun je ze ook vroeg oplossen. We kijken verder dan alleen het probleem. Sociaal­­vaardig zijn is wanneer je je gedrag en denken kunt aan­pass­en aan wat verwacht wordt in een bepaalde situatie door degene die met problemen komen.  

Initiatieven

Het mensloket zie www.mensloket.nl
Karakterpower zie www.karakterpower.nl

Sociaal  mens­ondersteuning

Advies en ondersteuning

Het kan voorkomen  dat u problemen ervaart met uw gemeente, instantie, hulpverlener.. Dat u vastloopt in het systeem van de bureaucratie. Ziet u de oplossing  niet meer en voelt u dat de andere partijen u niet echt verder helpen. Neem dan contact met ons op.

Wij helpen u bij het oplossen van belangrijke kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instantie:

• Zorg
• Welzijn
• Jeugdhulp
• Arbeidsparticipatie
• Passend onderwijs

Onafhankelijke mensondersteuning

De betrokkenen bij het mensloket hebben een hart met empathisch vermogen en willen mee oplossen. Ze zijn onafhankelijk  en kijken verder in het belang van u. Van  u wordt ook inzet en enthousiasme gevraagd om op te lossen. Dan kan alles en  luisteren, denken, ondersteunen  wij met u mee, bieden advies of gaan met u mee het gesprek aan met de betrokken gemeente of instantie. We hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis. 

Wat kan mensondersteuning o.a. voor u doen?

  • Advies over het oplossen van kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs.
  • Hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? En ‘hoe wil ik dat oplossen?’
  • Informatie over uw rechten en klachtmogelijkheden.
  • Hulp bij het maken van een (klacht)brief.
  • Ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek.
  • Hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure. 

Contactgegevens in uw regio

Nog niet iedere gemeente heeft een Mensloket.

Mail nu naar info@mensloket.nl voor uw vraag.